Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване за Незастроен урегулиран поземлен имот

1703

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 

На основание Решение №080 от 23.02.2012 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот:


На 22.03.2012 г.  – ВТОРНИК

от 14.00 ч. :

Незастроен урегулиран поземлен имот за жилищно строителство - УПИ ІІ, кв.20 по плана на с. Буковлък с площ 580 кв.м., първоначална цена – 3500 лева без ДДС, депозит – 350 лева.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов публичен търг за имота ще се проведе на 05.04.2012 г. от 14:00 ч. при същите условия.

 

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 12.03.2012 г. до 12.00 ч. на 21.03.2012 г. в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 21.03.2012 г.

При провеждане на НОВ ПУБЛИЧЕН търг, тръжна документация за него ще се закупува от 28.03.2012 г. до 12.00 ч. на 04.04.2012 г. в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 04.04.2012 г.

 

Телефон за контакти:

Отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-310