Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - 17-18.10.2012

1609

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

На основание Решения № 282, 283, 284, 286 и 287/05.09.2012 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти:

На 17.10.2012 г. – СРЯДА

от 14.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот № 56722.659.481 – урбанизирана територия за обществено обслужване – УПИ ХІ, кв.115а, град Плевен, ул. “Дойран” № 31 (зад “Върбеновата къща”), с площ 339 кв.м, първоначална цена 133 100 лв. и депозит за участие 13 310 лв.

от 15.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот № 56722.661.302 – урбанизирана територия за жилищно строителство – УПИ ХVІІ-9028, кв.22, град Плевен, ул. “Ст. Михайловски” № 134 (на ъгъла с бул. “Европа”), с площ 343 кв.м, първоначална цена 40 000 лв. и депозит за участие 4 000 лв.

от 16.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот № 56722.661.301 – урбанизирана територия за обществено обслужване – УПИ ХVІ, кв.22, град Плевен, ул. “Ст. Михайловски” № 136 (на ъгъла с бул. “Европа”), с площ 161 кв.м, първоначална цена 20 000 лв. и депозит за участие 2 000 лв.


При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за обявените публичните търгове на 17.10.2012 г., нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 07.11.2012 г. в същия час и при същите условия.

На 18.10.2012 г. – ЧЕТВЪРТЪК

от 14.00 ч.:

Поземлен имот № 000165 – производствен терен, VІ категория в землището на с. Радишево, м. “Под село” , с площ 1 077 кв.м, първоначална цена 8 000 лв. и депозит за участие 800 лв.

от 15.00 ч.:

Незастроен урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – УПИ І, кв.31, с. Горталово, с площ 760 кв.м, първоначална цена 13 000 лв. и депозит за участие 1 300 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за обявените публичните търгове на 18.10.2012 г., нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 08.11.2012 г. в същия час и при същите условия.

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 01.10.2012 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧНИ търгове, тръжна документация за тях ще се закупува от 22.10.2012 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

Телефони за контакти: отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310