Жилфонд - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

3745

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2  във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №  РД-10-801/07.06.2018г. на Кмета на Община Плевен

 

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

     1. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №13 с площ 31,40кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

    Начална месечна цена 239,00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 720,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

     2. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №43 с площ 15,40кв.м., находящ се на ет.2 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 118,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

     3. Част от централното фоайе до главен вход с площ 3.00 кв.м., за разполагане на 3бр. машини за топли/студени напитки и пакетирани хранителни продукти, находяща се на ет.1 в масивнасграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 120.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 360.00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

    4. Помещение със застроена площ 57.00кв.м., находящо се в гр.Плевен, ул.Ген.Ганецки” №48, актуван с АОС №38360/01.02.2013г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 143.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 435.00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

   5. Помещение с обща застроена площ 98.00кв.м. в едноетажна сграда, находяща се в гр.Плевен, ул.Парашкев Цветков” №29а, актуван с АОС №37110/28.09.2011г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 245.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 735.00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имотите по т.1 и т.2 е обявена като за помещения, в които ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

       Търгът да се проведе на  27.06.2018г.  от 14:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.  

 Тръжна документация ще се продава от 19.06.2018г. до 16.00 часа на 25.06.2018г. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

  Депозитът за участие в търга се внася до 26.06.2018г.  включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 26.06.2018г. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.