Търгове за отдаване под наем в училищни имоти

483

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

 

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 1103/26.09.2018г. на Общински съвет – Плевен

О Б Я В Я В А

 

1.  Да организира и проведе публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Част от физкултурен салон в СУ „Стоян Заимов“ - Плевен с площ 50 кв.м, за провеждане на занимания по фехтовка, при първоначална наемна цена 11.50лв.на час. Депозит за участие 60.00лв

- 4 /четири/ броя класни стаи в МГ „Гео Милев“  - Плевен с площ, всяка от по 13,50 кв.м, за провеждане на занимания по математика, при първоначална наемна цена 2.70лв. на час. Депозит за участие 60.00лв.

- Бюфет за закуски в СУ „П.К.Яворов“ - Плевен с площ 12кв.м, при първоначална месечна наемна цена 65.00лв. Депозит за участие 150.00лв.

- Част от помещение в ПГМХТ -  Плевен с площ 30 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 360.00лв. Депозит за участие 150.00лв.

2. Търгът ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен,  пл. Възраждане 2, ет. 3, на 17.10.2018г. от 14:00 часа.

  3. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

  4. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 11.10.2018г.  до 15.30ч. на 16.10.2018г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен