Търгове за отдаване под наем на нежилищни имоти

332

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2  във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №  РД-10-1286/10.09.2018г. на Кмета на Община Плевен 

 

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

     1. Едноетажна обществена сграда със застроена площ 60.00кв.м., находяща в ж.к.”Сторгозия”№44А(между бл.43 и бл.44) , актувана с АОС№37256/05.12.2011г.,  за срок от 5/пет/години.

      Начална месечна цена 150,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 450.00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

     2. Самостоятелен обект с идентификатор: 56722.667.647.16.1 със застроена площ 81.00кв.м. - снек бар, разположен  в едноетажна нежилищна сграда, находяща се в ж.к.”Дружба” между бл.111 и бл.119, актувана с АОС №36897/21.06.2011г., за срок от 5/пет/години.

      Начална месечна цена 392,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1180.00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

      Търгът ще се проведе на  26.09.2018год.  от 11:30часа в Заседателна зала на Община Плевен, ет.3.

 Тръжна документация ще се продава от 17.09.2018год. до 16,00 часа на 21.09.2018год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

  Депозитът за участие в търга се внася до 25.09.2018год. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 25.09.2018год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.