Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища

818