Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на земеделска земя – пасища, мери, собственост на Община Плевен в размер на 653,575дка, находящи се в землището на с. Ралево.

1591

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на земеделска земя – пасища, мери, собственост на Община Плевен в размер на 653,575дка, находящи се в землището на с. Ралево.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар за година.

Търгът ще се проведе на 23.05.2012 г. от 09,30ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1. Тръжна документация се продава от 18.05.2012г. до 16,30ч. на 22.05.2012г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Предложения се подават от 18.05.2012 г. до 16,30ч. на 22.03.2012г.  Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 31.05.2012 г. от 09,30ч. при същите тръжни условия. Тръжна документация да се продава от 28.05.2012г. до 16,30ч. на 30.05.2012 г. включително. Предложения се подават от 28.05.2012г. до 16,30ч. на 30.05.2012г. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имота може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 18.05.2012г. до 30.05.2012г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.