Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2012-2017) години на земеделска земя - с. Тученица, Беглеж, Бръшляница

1392

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2012-2017) години на земеделска земя – пасище и мера, от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с. Тученица, Беглеж, Бръшляница.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар – пасище и мера, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 10.08.2012г. в Актовата зала на Община Плевен,ет.1, както следва:

  1. 1.с. Тученица от. 09,30 часа – 57 бр. имота с площ 831,012 дка.
  2. 2.с. Беглеж от 11,30 часа – 188бр. имота с площ 2828,487 дка.
  3. 3.с. Бръшляница от 13,30 часа – 124бр. имота с площ 3807,860 дка.

 

 Тръжна документация се получава от 25.07.2012г. до 16,30часа на 09.08.2012г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 25.07.2012г. до 16,30часа на 09.08.2012г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 27.08.2012г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 13.08.2012г. до 16,30ч. на 26.08.2012г. включително. Предложения се подават от 13.08.2012г. до 16,30ч. на 26.08.2012г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 25.08.2012г. до 09.08.2012г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.