ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ТЪРГОВСКА И ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ПО ПЛАНА НА С. РАДИШЕВО, ОБЩ. ПЛЕВЕН

699

В изпълнение на Заповед № РД 10-673/03.06.2021 год. на uмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, за разполагане на преместваеми съоръжения - павилион за търговска и обслужваща дейност с 2 броя модули, с размер 2,50/6,00 м и площ 15,00 кв.м, на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ – публична общинска собственост, разположени в УПИ V, кв. 28б по плана на село Радишево, община Плевен.

Начална месечна наемна цена на частта от имота е в размер на 24,00 / двадесет и четири лева/ лв. без вкл. ДДС (съгласно Приложение № 6 на Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен, Раздел VI. Право на поставяне на преместваеми обекти). Върху наемната цена се начислява ДДС.

            Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Радишево, всеки работен ден от 08.06.2021 г. до 15.06.2021 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 16.06.2021 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът за участие (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) е в размер на 86,40 /осемдесет и шест лева и 40 стот./ лв., и се внася от 08.06.2021 г. до 15.06.2021 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Тръжна документация се продава от 08.06.2021г. до 16,00 ч. на 15.06.2021г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4, срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 08.06.2021 г. до 16,00 часа на 15.06.2021 г.          

              При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 25.06.2021 г. от 11,30  ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

            Депозитът за участие (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) е в размер на 86,40 /осемдесет и шест лева и 40 стот./ лв., и се внася от 17.06.2021 г. до 24.06.2021 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Радишево, всеки работен ден от 17.06.2021 г. до 24.06.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

             Тръжна документация се продава от 17.06.2021 г. до 16,00 ч. на 24.06.2021 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 17.06.2021 г. до 16,00 ч. на 24.06.2021 г.

 

Файлове:

obqva-Radishevo.docx obqva-Radishevo.docx