ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН С ПЛОЩ 16 КВ.М ПО ПЛАНА НА С. БУКОВЛЪК, ОБЩ. ПЛЕВЕН

492

В изпълнение на Заповед № РД 10-1357/12.10.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект - павилион за търговска и обслужваща дейност с 2 броя модули, с общ размер 4,00/4,00 м и с площ 16,00 м2, разположен в УПИ I, кв. 54 по плана на село Буковлък, община Плевен съгласно схема, съгласувана на 11.10.2021 г. от главния архитект на Община Плевен.

            Начална месечна наемна цена на частта от имота е в размер на 25,60 лв. /двадесет и пет лева и 60 стот./ без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство Буковлък, всеки работен ден от 15.10.2021 г. до 22.10.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг ще се проведе на 25.10.2021 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Тръжна документация се продава от 15.10.2021 г. до 16,00 ч. на 22.10.2021 година. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 92,16 лв. /деветдесет и два лева и 16 стот./ се внася от 15.10.2021 г. до 22.10.2021 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 15.10.2021 г. до 16,00 часа на 22.10.2021 г.          

При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 03.11.2021 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство Буковлък, всеки работен ден от 26.10.2021 г. до 02.11.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

Тръжна документация се продава от 26.10.2021 г. до 16,00 ч. на 02.11.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 92,16 лв. /деветдесет и два лева и 16 стот./ се внася от 26.10.2021 г. до 02.11.2021 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 26.10.2021 г. до 16,00 часа на 02.11.2021 г.          

 

Файлове:

obqva-Bukovlak.docx obqva-Bukovlak.docx