Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на преместваем обект- павилион, на територията на с. Буковлък, общ. Плевен

385

В изпълнение на Заповед № РД 10-1436/08.10.2018 год. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект - павилион с площ 10.00 кв.м, размери 4.00/2.5 м, находящ се в УПИ I, кв. 54 по плана на с. Буковлък, община Плевен (северната част на градинката на центъра на с. Буковлък), скица № 922/09.07.2018 год., съгласно схема за разполагане от Гл. архитект на Община Плевен, на основание чл. 56 от ЗУТ, (АОС №42662/01.08.2018 г.).

Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 16,00 /шестнадесет лева / лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Буковлък, всеки работен ден от 12.10.2018 г. до 19.10.2018 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг ще се проведе на 24.10.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът в размер на 57,60 /петдесет и седем лева и 60 стот./ лв. се внася от 12.10.2018 г. до 19.10.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация се продава от 12.10.2018 г. до 16,00 ч. на 19.10.2018 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4, срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 12.10.2018  г. до 17,00 часа на 19.10.2018 г.          

       При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 05.11.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 57,60 /петдесет и седем лева и 60 стот./ лв. се внася от 25.10.2018 г. до 31.10.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Буковлък, всеки работен ден от 25.10.2018 г. до 31.10.2018 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация се продава от 25.10.2018 г. до 16,00 ч. на 31.10.2018 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 25.10.2018 г. до 17,00 часа на 31.10.2018 г.

 

 

 

Файлове:

obqva-Bukovlak.doc obqva-Bukovlak.doc