ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения

423

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение 1035/26.07.2018 г. на Общински съвет - Плевен и Заповед № РД - 10 - 1161/07.08.2018 г. на Кмета на Община Плевен се

 

О Б Я В Я В А:

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците - физически и юридически лица, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение, с площ от 6,50 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 г. за срок от 5/пет/ години.

Начална месечна цена 531.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1062.00 лв. Цена на тръжната документация 50.00лв./без ДДС/.

Търгът ще се проведе на 17.08.2018 г. от 14:30 часа в  Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът за участие в търга се внася до 16.08.2018 г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN BG45BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД – Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 10.08.2018 г. до 15:00 часа на 16.08.2018 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат до 15:00 часа на 16.08.2018 г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 28.08.2018 г. от 14:30 часа при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 20.08.2018 г. до 15,00 часа на 27.08.2018 г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до 27.08.2018 г.   

Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат в срок до 15:00 часа на 27.08.2018 г.

 

Оглед на имота се извършва от 10.08.2018 г. до 16.08.2018 г. /от 20.08.2018 г. до 27.08.2018 г. /при нов търг/, само след закупена тръжна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел:064/888-667.

 

                                                                        ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

                                                                       Кмет на Община Плевен