ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване Част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособено касово помещение с площ 4,5 кв.м., находящо се на ет.1 в Автогара Плевен

1438

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 във връзка с чл. 14, ал.2 от Закон за общинската собственост, чл. 76, т. 2, чл. 79, чл. 85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Плевен и Решение № 133/03.04.2012г. на Общински съвет – Плевен,

О Б Я В Я В А:

            ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на гражданите при Община Плевен, пл. „Възраждане” № 4, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински нежилищен имот: Част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособено касово помещение с площ 4,5 кв.м., находящо се на ет.1 в Автогара Плевен, пл. „Иван Миндиликов” № 7, актувано с АОС № 36478/07.12.2010г.

            Началната месечна наемна цена – 566,00 лв. /без ДДС/.

Депозит за участие в търга – 1132,00 лв. Цена на тръжната документация – 30 лв. /без ДДС/.

            Търгът ще се проведе на 20.08.2012г. от 14,30 ч. В Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

            Тръжната документация ще се продава от 13.08.2012г. до 16,00ч. на 17.08.2012г. включително. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” № 4.

            Депозитът за участие в търга  в размер на 1132,00 лв. се внася до 17.08.2012г./включително/, по сметка на Община Плевен IBAN BG 38 IORT73803338 0000 01, BIC IORTBGGSF на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД- Плевен.

            Предложенията от участниците в търга ще се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възръждане” № 4, в срок от 13.08.2012г. до 16,00 ч. На 17.08.2012г.

            При липса на кандидати или на обявен спечелил участник нов търг ще се проведе на 28.08.2012г. от 14,30ч. При същите тръжни правила. Тръжната документация ще се продава от 21.08.2012г. до 16,00ч. На 27.08.2012г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до 27.08.2012г.