Публичен търг с тайно наддаванe - 06.07.2012 г.

1671

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1 и т.2,  чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА

 

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните  общински  нежилищни  имоти:

     1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен  находящ се в гр.Плевен, гробищен парк „Чаира” за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с размери 3.00/4.00м, обозначен като №1, за срок от 5/пет/ години.

     Начална месечна цена 53.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 160.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

     2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен  находящ се в гр.Плевен, гробищен парк „Чаира” за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с размери 3.00/4.00м, обозначен като №2, за срок от 5/пет/ години.

     Начална месечна цена 53.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 160.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

     3. Част от имот – общинска собственост, представляващ терен, находящ се до бл.„Росица”, УПИ I, кв.250 по плана на гр.Плевен, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с размери 3.00/3.20м, за срок от 5/пет/ години.

      Начална месечна цена 31.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 90.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

     4. Част от имот – общинска собственост, представляващ терен, находящ се в ж.к.”Дружба”/обръщало спирка на МГТ/,  УПИ V, кв.27 по плана на гр.Плевен, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с размери 5,15/3,50м, за срок от 5/пет/ години.

     Начална месечна цена 91.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 270.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

     5. Самостоятелен обект  с площ 74.00кв.м.  в едноетажна нежилищна сграда, находяща се в ж.к.”Дружба” между бл.111 и бл.119, УПИI, кв.11 по плана на град Плевен, за срок от 5/пет/ години.

      Начална месечна цена 300.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 900.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

           6. Временна постройка  с площ 46.00кв.м., находяща се на ул.”Лозенка” № 9, УПИ II, стр.кв.540 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

           Начална месечна цена 150.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга  450.00.лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

           7. Помещение с площ 35.00 кв.м., находящо се на ул.”Г.С.Раковски” № 23, УПИ IX, стр.кв.369 по плана на гр.Плевен,  за срок от 5/пет/ години.

            Начална месечна цена 280.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 840.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

      8. Първи етаж  от масивна двуетажна сграда – „Дачева къща” с площ  85.00кв.м. и всесезонен навес с площ 110.00кв.м., находящи се на ул.”Любен Каравелов”№3А, Възрожденски комплекс,  УПИ X, кв.338а по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

      Начална месечна цена 1400.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 3500.00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/. 

      9. Едноетажна масивна сграда с полезна площ 136.68кв.м., находяща се в гр.Плевен, парк”Кайлъка”,  за срок от 5/пет/ години.

      Начална месечна цена 380.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1140.00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/. 

           10. Помещение №2 с площ 30.00кв.м. в административно-битова сграда на Колодрум, находящ се в гр.Плевен, ул.”Самуил”, УПИ I, кв.567А по плана на град Плевен, за срок от 5/пет/ години.

 

          Начална месечна цена 90.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 270.00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/. 

          11. Помещение №3 с площ 30.00кв.м. в административно-битова сграда на Колодрум, находящ се в гр.Плевен, ул.”Самуил”, УПИ I, кв.567А по плана на град Плевен, за срок от 5/пет/ години.

         Начална месечна цена 90.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 270.00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/. 

    12. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ 1 кв.м. от фоайето на ет.2 на масивна триетажна сграда, находяща се в гр.Плевен, ул.”П.Р.Славейков” №21, за разполагане на преместваемо съоръжение – машина за топли напитки, за срок от 5/пет/ години.

          Начална месечна цена 50.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 150.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/. 

          13. Кафе – сладкарница  с площ 60.00кв.м. във фоайето на хотел”Сторгозия”, гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия”, УПИ I, кв.727 по плана на град Плевен, за срок от 5 год.

          Начална месечна цена 420.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1300.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/. 

 

Търгът ще се проведе на 27.07.2012г. от 10.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

Депозитът за участие в търга се внася до 26.07.2012г. вкл., по сметка на Община Плевен IBAN : BG 38IORT 73803338000001, BIG: IORTBGSF  ТБ „Инвестбанк” АД, клон Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 18.07.2012г. до 25.07.2012г.  вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч.на 26.07.2012г. в център за административно обслужване при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.