ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 г. НА ИМОТ - ПОС, ЯЗОВИР СЛАВЯНОВО-4 ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО

269

В изпълнение на Заповед № РД 10-774/08.06.2023 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публично оповестен конкурс чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир „Славяново – 4“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 67088.192.91 в землището на град Славяново, в местността Церовода, с начин на трайно ползване - „язовир“, с площ  267,061 дка, стар № 192091, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 31781 от 14.02.2001 г.

            Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 80,00 лв. /осемдесет лева/ без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Славяново, всеки работен ден от 13.06.2023 г. до 23.06.2023 г. (вкл.) от 9,00 ч. до 16,00 ч.

            Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 26.06.2023 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Конкурсна документация се продава от 13.06.2023 г. до 16,00 ч. на 23.06.2023 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 960,00 лв. /деветстотин и шестдесет лева/ се внася от 13.06.2023 г. до 23.06.2023 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 13.06.2023 г. до 16,00 часа на 23.06.2023 г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов конкурс ще се проведе на 07.07.2023 г. от 11,00 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Славяново, всеки работен ден от 27.06.2023 г. до 06.07.2023 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

Конкурсна документация се продава от 27.06.2023 г. до 16,00 ч. на 06.07.2023 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 960,00 лв. /деветстотин и шестдесет лева/ се внася от 27.06.2023 г. до 06.07.2023 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 27.06.2023 г. до 16,00 часа на 06.07.2023 г.          

 

 

Файлове:

obqva-Slavqnovo.docx obqva-Slavqnovo.docx