ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ С ОБЩА ПЛОЩ 34,09 КВ.М, С. ЯСЕН, ОБЩ. ПЛЕВЕН, ЗА СРОК ОТ 5 г.

766

В изпълнение на Заповед № РД 10-158/25.02.2022 год. на кмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години част от имот - частна общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 87597.301.457.1, представляващ: стоматологичен кабинет за първична извънболнична дентална помощ с площ 18,2 кв.м; 1/3 от входно фоайе и чакални с площ 6,27 кв.м; 1/3 от санитарен възел и складово-помощно помещение с площ 6,27 кв.м, с обща площ 34,09 кв.м, разположен в поземлен имот с идентификатор 87597.301.457 по плана на с. Ясен, община Плевен, УПИ VIII, стр.кв.44 (актуван с АОС № 33810/17.12.2004 г.). 

            Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 57,95 /петдесет и седем лева и 95 стот./ лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС (съгласно Приложение № 6 към Наредба  № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен).

            Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Ясен, всеки работен ден от 02.03.2022 г. до 11.03.2022 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 14.03.2020 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

              Тръжна документация се продава от 02.03.2022 г. до 16,00 ч. на 11.03.2022 г. в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Депозитът в размер на 208,63 /двеста и осем лева и 63 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 02.03.2022 г. до 11.03.2022 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 02.03.2022  г. до 16,00 часа на 11.03.2022 г.          

              При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 22.03.2022 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

            Тръжна документация се продава от 15.03.2022 г. до 16,00 ч. на 21.03.2022 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с ДДС.

 Депозитът в размер на 208,63 /двеста и осем лева и 63 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 15.03.2022 г. до 21.03.2022 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Ясен, всеки работен ден от 15.03.2022 г. до 21.03.2022 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

             Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 15.03.2022 г. до 16,00 часа на 21.03.2022 г.

 

Файлове:

obqva-Qsen.docx obqva-Qsen.docx