Община Плевен обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - с.Буковлък

2021

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Плевен за срок от 5 стоп. (2012-2017) год. – 53 имота с площ 258,547, находящи се в землището на с. Буковлък.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 100от 29.03.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 25,00 лева на декар – ниви, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Търгът ще се проведе на 18.06.2012 г. от 13,00ч. в Заседателната  зала на Община Плевен, ет. 3. Тръжна документация се продава от 08.06.2012 г. до 16,30ч. на 15.06.2012г. включително в Информационния център на  Община Плевен. Предложения се подават от 08.06.2012г. до 16,30ч. на 15.06.2012г. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 25.06.2012 г. от 13.00 ч. при същите тръжни условия. Тръжна документация да се продава от 19.06.2012 г. до 16,30ч. на 22.06.2012 г. включително. Предложения се подават от 19.06.2012г. до 16,30ч. на 22.06.2012г. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имота може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 08.06.2012г. до 22.06.2012 г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.