Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя на 21.06.2012 г.

1626

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2012-2017)години на земеделска земя - ниви, от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с. Върбица, Търнене, Ралево, Ласкар.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 100 от 29.03.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 25,00 лева на декар – ниви, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 21.06.2012г. в Заседателната зала на Община Плевен,ет.3, както следва:

 

  1. с. Ралево  от  09 ,00 часа – 16 бр. имота с площ 136,926 дка.
  2. с. Търнене от 11,00 часа – 40 бр. имота с площ 145,594 дка.
  3. с. Върбица  от 13,00 часа – 56 бр. имота с площ 286,301 дка
  4. с.  Ласкар  от 15,00 часа – 28 бр. имота с площ 58,252 дка.

Тръжна документация се продава от 14.06.2012г. до 16,30часа на 20.06.2012г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 14.06.2012г. до 16,30часа на 20.06.2012г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 28.06.2012г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 22.06.2012г. до 16,30ч. на 27.06.2012г. включително. Предложения се подават от 22.06.2012г. до 16,30ч. на 2.06.2012г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 14.06.2012г. до 27.06.2012г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.