Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем / 30.03.2012г.

2162

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1 ,  чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА

 

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните  общински  нежилищни  имоти:

 

    1. Помещение /стая  №23/ с площ 11.00кв.м., находящо се на ет.4 в сградата на Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

   Начална месечна цена 90.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 270.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

    2. Помещение /стая  №9/  с площ 16.00кв.м., находящо се на ет.4 в сградата на Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен,  за срок от 5/пет/ години.

    Начална месечна цена 132.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 396.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

         3. Помещение /стая  №10/ с площ 16.00кв.м., находящо се на ет.4 в сградата на Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

   Начална месечна цена 132.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 396.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

        4. Преместваемо съоръжение – павилион с площ 16.45 кв.м, находящ се на ул.”Данаил Попов”№14, гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

   Начална месечна цена 262.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 786.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

         5. Преместваемо съоръжение - павилион № 8 на спирка за масов градски транспорт, находящ се на ул.”Данаил Попов” №16, с  площ  6.00кв.м., за продажба на китайска храна и готови ястия, за срок от 5/пет/ години.

         Начална месечна цена 412.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1236.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

       6. Преместваемо съоръжение - павилион на спирка за масов градски транспорт, находящ се на ул.”Д.Константинов”   пред Бизнес център „Генимекс”, с  площ  3.50кв.м., за срок от 5/пет/години .  

           Начална месечна цена 200.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 600.00лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

     7. Част от имот – частна общинска собственост, представляваща 1 кв.м. от фоайето на спортна зала „Спартак”, ул.”Кала Тепе” №3, за разполагане на преместваемо съоръжение – машина за топли напитки, за срок от 5/пет/ години.

Начална месечна цена 65.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 195.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/. 

            Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на обектите от  т.1 до т.3 включително е обявена като помещения извършващи само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

Търгът ще се проведе на 30.03.2012г. от 10.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

Депозитът за участие в търга се внася до 29.03.2012г. вкл., по сметка на Община Плевен IBAN : BG 38 IORT 73803338000001, BIG: IORTBGSF  ТБ „Инвестбанк” АД, клон Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 21.03.2012г. до 28.03.2012г.  вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч. на 29.03.2012г. в център за административно обслужване при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.