Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем

2001

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

  

        На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решение№ 081/23.02.2012г, на Общински съвет - Плевен

 

О Б Я В Я В А

 

     1.Търг с тайно надаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часът, обявен за провеждане  на търга за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост в СОУ “Христо Смирненски” Плевен, представляващ бюфет за закуски с площ от 48 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 240.00лв. и депозит за участие 200.00лв.  

             

   Търгът ще се проведе от 14.30 часа на 19.03.2012.г. в Актовата зала в Община Плевен  ет.1

   Цена на тръжната документация е 36.00лв. и се закупува от 10.00часа на  09.03.2012г. до 16.30ч. на 18.03.20012г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен

 

 Допълнителна информация на тел. 881 330 или в стая 39 на Община Плевен