Конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот

377

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.76, т.1, чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1   от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-10-1287/10.09.2018г. на  Кмета на Община Плевен

 

О Б Я В Я В А:

 

         І. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4, гр.Плевен,  за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на  имот – частна общинска собственост, представляващ  сграда със застроена площ 67,00км., находящ се в гр.Плевен, ул.”Климент Охридски”№23”, актуван с АОС №38233/04.12.2012г.      

      ІІ.  Първоначална  наемна месечна цена  - 423,00лв. без ДДС.

        Депозит за участие в конкурса  - 1270,00лв.

        Цена на конкурсната документация – 50,00лв./без ДДС/

       Конкурсът ще се проведе на 26.09.2018г. от 11.00ч. в Заседателна   зала на Община Плевен, ет.3.

       Депозитът за участие в конкурса се внася до 25.09.2018г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN: BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Конкурсната  документация ще се продава от 17.09.2018г. до 16:00ч. на 21.09.2018г.  включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4 срещу документ за закупена конкурсна документация.

       Предложенията от участниците в публично оповестения конкурс се подават в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4, в срок  до 16.00ч. на 25.09.2018г.