Издаване на удостоверения по чл.54a, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

1453

Издаване на удостоверения по чл.54, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
 
Виж заявление образец
 
Заявление образец
 

 

за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 
 
10.00 лв.