План за действие на Община Плевен в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 - 2030 г./

1499