Шум

Стратегическа карта на шума на град Плевен и План за действие към нея

474

„СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ НА ГРАД ПЛЕВЕН” И „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ” КЪМ НЕЯ С приемането на България в Европейския съюз и поетите ангажименти за изпълнение на Директива 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета…