Шум

Стратегическа карта на шума на град Плевен и План за действие към нея

4818

„СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ НА ГРАД ПЛЕВЕН” И „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ” КЪМ НЕЯ Разработването на Стратегическа карта за шум на агломерация Плевен е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната…