Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител за открит конкурс "Добив на дървесина от Общински горски територии"

1619