Земеделие и гори

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕНТНИ ВНОСКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ

2429

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Тази Инструкция урежда условията и реда за внасяне и изплащане на рентните вноски съгласно чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 2. Ползвател на земеделски земи,…

О Б Я В А за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЕТ „Деси – Светла Симеонова”

1896

         В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни  и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:…