ОБЯВА за кампания споразумения

1344

ИНФОРМАЦИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН!

УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОВИЯ РЕГЛАМЕНТ, СВЪРЗАН СЪС СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2012/2013 ГОДИНА:

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползват всички съсобственици. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори. Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви.

Декларацията по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ се подава в срок до 31 май 2012 г. лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година -2012/2013 г.

Представяме на вниманието на ползвателите на земеделски земи електронни образци на декларациите по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ, които могат да ползват при предоставяне на данни на магнитен носител в общинската служба по земеделие за ползваните от тях земи, от страницата на МЗХ:

Напомняме, че в декларациите/заявленията се отразяват само обработваеми земеделски земи, които ще се ползват в реални граници и/или в масиви за ползване по споразумение.

В срок до 31.05.2012 г. ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост.

Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 15 юни на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие".

Споразумението съдържа данните от подадените декларации и заявления, подписва се от ползвателите и комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областната дирекция "Земеделие", съответната община и на кмета на населеното място. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ /заповеди за изземване и бели петна/ за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.

Когато между ползвателите не се постигне споразумение, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви до 15 август на съответната година по следния ред:

1. правото за ползване на отделния масив се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива;

2. площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.

Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие", който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по ал. 3, т. 2 /бели петна/, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 септември на съответната година.

Заповедта на директора на ОД „Земедлие” се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие" в срок до 1 септември. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Ползвател на земеделски земи, който се ползва от заповедта на директора на ОД „З” в частта за земите по ал. 3, т. 2 /бели петна/, внася по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до 1 юли на съответната година. Сумите са депозитни и се изплащат от общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" в тригодишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6 /изземване на имота/.

Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите /бели петна/.

Масивите се отразяват върху извадка от картата на землището и се обявяват публично в кметството и общинската служба по земеделие.

Земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта на директора на ОД „З” могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

За земи от държавния и общинския поземлен фонд, които се ползват без правно основание, се прилага чл. 24, ал. 7 съответно чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

Когато в срок до 01.09.2012 г. директорът на областната дирекция "Земеделие" не издаде заповедта, всяко заинтересовано лице може да поиска издаването й от министъра на земеделието и храните.

Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице издава заповедите в едномесечен срок от поискването им по реда на ЗСПЗЗ.

- може да намерите на електронната страница на МЗХ:

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛЕВЕН - телефон завръзка -064/801-552 и GSM 0879408006.