ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕНТНИ ВНОСКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ

1553

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тази Инструкция урежда условията и реда за внасяне и изплащане на рентните вноски съгласно чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

2. Ползвател на земеделски земи, който се ползва от влязлата в сила Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, внася по банкова сметка за чужди средства на общината суми, в размер на средното годишно рентно плащане за землището и за стопанската година, за която е подписано споразумението.

Банкова сметка  

IBAN: BG 38 IORT 73803338000001

BIC: IORTBGSF

„Инвестбанк” АД

 

II. ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА

3. Право на получаване на годишно рентно плащане от Община Плевен на основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ имат собствениците /техните наследници/ на земи или упълномощени от тях лица, които нямат сключени договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) или Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), не са подали декларации по чл. 37б от ЗСПЗЗ, чл. 69 и 70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и имотите са включени в заповедите на Директора на ОД «Земеделие»  по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

 

III. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ

4. Правоимащите лица подават заявление по образец (Приложение №1) до Кмета на Община Плевен в Център за обслужване на граждани, находящ се на  адрес: гр. Плевен, пл. «Възраждане» №4. Сумите определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, се изплащат на собственика на имота по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, посочен в заповедта, съответно на негов пълномощник. За целта е необходимо собственикът да се легитимира, а пълномощникът да представи и пълномощно.

Когато посоченият в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ е съсобствен, т. е. в графа „собственик” са посочени двама и повече собственици или е записано „ наследниците на..........”, то определените в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ суми се изплащат на съсобственика (сънаследника), подал съответното заявление до общината. За целта е необходимо съсобственикът да се легитимира пред общинската администрация, а когато е и наследник – да представи удостоверение за наследници. Разпределението на получените суми се урежда помежду им съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността, според който всеки съсобственик има право да получи такава част от ползите от общата вещ, която съответства на неговия дял в съсобствеността.

Ако собственик на имота по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ е подал заявление за изплащане на посочената в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ сума, но ползвателят на когото е разпределен този имот не е внесъл дължимата сума, то следва общинската администрация да укаже на собственика регламентирания в чл. 37, ал. 7, изр. трето от ЗСПЗЗ, административен ред за защита на правата, съгласно който за ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по чл. 37в, ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ. За целта собственикът отправя искане по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37, ал. 7, изр. трето от ЗСПЗЗ.

Когато собственикът на имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ е прехвърлил собствеността върху имота след издаване на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, то дължимото рентно плащане се изплаща на собственика, посочен в заповедта. При отправени към общината претенции от приобретатели на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, за които общината е изплатила дължимото рентно плащане на собственика, посочен в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, следва да бъде издаден документ от дирекция «ФСД и УС» удостоверяващ извършеното плащане, а възникналита между страните гражданскоправни (облигационни) отношения, следва да се уреждат съгласно действащото законодателство.

5. Към заявлението се прилагат следните документи:

5.1. Декларация (Образец 1)

5.2. Копие от документ, доказващ правото на собственост върху имота (нотариален акт, нотариално заверен договор за доброволна делба, решение на общинска служба „ Земеделие” – Плевен или друг документ удостоверяващ собствеността върху имота)

5.3. Актуално удостоверение за наследници – оригинал (когато е приложимо)

5.4. Удостоверителен документ за банкова сметка на заявителя

5.5. Удостоверение за липса на задължения към Община Плевен (образец)

5.6. Документи за регистрация на юридическо лице

5.6.1. Копие от ЕИК по БУЛСТАТ и копие от удостоверение за актуално фирмено състояние, валидно към датата на подаване на заявлението  (за субекти регистрирани по ЗЮЛНЦ)

5.6.2. Посочване на ЕИК или документ за регистрация в търговския регистър (за търговци, регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписвания)

5.7. Други документи (при необходимост)

6. Годишното рентно плащане се изплаща на правоимащите лица от дирекция «ФСД и УС» след представяне на писмена справка от сектор «ЗГ» по образувана преписка, съгласно т. 4 и т. 5 от настоящата инструкция.

6.1. Изплащането на рентното плащане се извършва по банков път, в едномесечен срок, след представяне на документите по т. 5 и представена справка по т.6 от настоящата Инструкция.

7. Получаването на одобрените суми се извършва по банков път по посочена, удостоверена (с документ) банкова сметка на заявителя.

 

IV. ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕНТНО ПЛАЩАНЕ

8. Рентно плащане не се извършва:

8.1. Когато за посочената банкова сметка липсват удостоверителни документи от съответната банка.

8.2.  Когато не са изпълнени всички изисквания на инструкцията.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9. Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната стопанска година се определя в левове за един декар, съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ.

10. Средствата се набират и изразходват по банкова сметка за чужди средства на общината и са предназначени единствено за изплащане на правоимащите лица в десетгодишен срок.

11. След изтичане на десетгодишния срок за изплащане на депозитните суми, неизплатените средства остават в полза на общинския бюджет.

12. Земи от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане след представено заявление (Приложение 2) до кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

13. За земи от общинския поземлен фонд, които се ползват без правно основание, се прилага чл. 24, ал. 7, съответно чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14. Настоящата инструкция подлежи на публично обявяване чрез поставяне на  таблото за обяви в сградата на общинска администрация и във всички административни сгради в населените места (Кметства и Кметски наместничества) и  публикуване на сайта на общината.

15. Неразделна част от настоящата инструкция са следните образци: Заявление -  Приложение 1, Заявление - Приложение 2 и  Декларация - Образец 1.