ДО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

2664

ДО

СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ

НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ИНФОРМАЦИЯ

Общинска служба по земеделие Плевен информира всички собственици и ползватели на земеделски земи, находящи се на територията на община Плевен, че срока за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ е променен до 31 юли 2012 г.

Напомняме, че в декларациите/заявленията се отразяват само обработваеми земеделски земи, които ще се ползват в реални граници и/или в масиви за ползване по споразумение.

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Декларацията се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година

В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията.

Ако собственик на имот е подал декларация, в която е посочил, че ще обработва сам имота си или че не желае имотът му да бъде включен в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ, то този имот не се включва в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за следващата стопанска година 2012-2013, съответно не се включва в споразумението по чл. 37в, ал. 1 и не се разпределя като т. нар. бели петна.

Изтегли


Файлове:

20osz1.doc 20osz1.doc