СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-936/24.10.2017г.

778

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ МДТ-936/24.10.2017г.

  

До Галина Борисовна Иванова                          за АУПВ № 107-1413/21.08.2017г.

До Любомир Йорданов Петров                         за АУПВ № 107-1424/22.08.2017г.

До Добромир Пламенов Панчев                        за АУПВ № 107-1451/28.08.2017г.

До Добромир Пламенов Панчев                        за АУПВ № 107-1452/28.08.2017г

До Валентин Георгиев Гешев                            за АУПВ № 107-1465/30.08.2017г

До Валентин Георгиев Гешев                            за АУПВ № 107-1466/30.08.2017г.

До Владислав Руменов Нинов                           за АУПВ № 107-1467/30.08.2017г.

До Владислав Руменов Нинов                           за АУПВ № 107-1468/30.08.2017г.

До Мехрибан Фахрединова Мустафова           за АУПВ № 107-1475/31.08.2017г.

До Станимир Димитров Цветанов                    за АУПВ № 107-1487/01.09.2017г.

До Цветелена Петрова Мидиева                       за АУПВ № 107-1510/07.09.2017г.                                                                  

До Любомир Петров Петров                             за АУПВ № 107-1523/08.09.2017г.

До Любомир Петров Петров                             за АУПВ № 107-1524/08.09.2017г.

      До Теодора Лилянова Петрова                         за АУПВ № 107-1525/08.09.2017г                                   

                                    

                Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Виолина Мичева

Дата на поставяне: 24.10.2017 г.