СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-82 /11.08.2017г.

957

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ МДТ-82 /11.08.2017г.

 

До Илиан Цветков Цветков                     за АУПВ № 107-927/05.06.2017г.

До Илиан Цветков Цветков                     за АУПВ № 107-928/05.06.2017г.

До Илиан Цветков Цветков                     за АУПВ № 107-929/05.06.2017г.

До Пенка Стефанова Върбенова             за АУПВ № 107-946/07.06.2017г.

До Веселин Ванев Велев                          за АУПВ № 107-960/09.06.2017г.

До Марияна Павлова Велева                    за АУПВ № 107-961/09.06.2017г.

До Марияна Павлова Велева                    за АУПВ № 107-962/09.06.2017г.

До Таня Тодорова Георгиева                    за АУПВ № 107-968/12.06.2017г.

До Габриела Станиславова Станева        за АУПВ № 107-978/14.06.2017г.

До Десислава Красимирова Иванова      за АУПВ № 107-979/14.06.2017г.

До Веселин Владимиров Койчев             за АУПВ № 107-986/15.06.2017г.

До Веселин Владимиров Койчев             за АУПВ № 107-987/15.06.2017г.

До Веселин Владимиров Койчев             за АУПВ № 107-988/15.06.2017г.

До Маринела Тодорова Касърова             за АУПВ № 107-989/16.06.2017г.

До Цанка Илиева Йончева                        за АУПВ № 107-990/16.06.2017г.

До Цанка Илиева Йончева                        за АУПВ № 107-991/16.06.2017г.

До Цанка Илиева Йончева                        за АУПВ № 107-992/16.06.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  11.08.2017 г.