СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-81 /11.08.2017г.

899

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ МДТ-81 /11.08.2017г.

 

До „ТЕДИ 1975” ЕООД                            за АУПВ № 107-822/04.05.2017г.

До „ФРАНКОНИЯ” ООД                        за АУПВ № 107-1354/17.06.2015г.

                        До „ФРАНКОНИЯ” ООД                       за АУПВ № 107-827/05.05.2017г.

До „ВИКТОРИЯ 6” ООД                         за АУПВ № 107-848/16.05.2017г.

До Варвара Аврамова Вачева-Станчева за АУПВ № 107-863/18.05.2017г.

До Христо Ивайлов Таслаков                  за АУПВ № 107-866/19.05.2017г.

До Христо Ивайлов Таслаков                  за АУПВ № 107-867/19.05.2017г.

До Христо Ивайлов Таслаков                  за АУПВ № 107-868/19.05.2017г.

До Христо Ивайлов Таслаков                  за АУПВ № 107-869/19.05.2017г.

До Христо Ивайлов Таслаков                  за АУПВ № 107-870/19.05.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  11.08.2017 г.