СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -79 /05.01.2018г.

1001

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ -79 /05.01.2018г.

 

 

До Валентин Пенчов Илиев            за АУПВ № 107-1748/03.11.2017г.

До Валентин Пенчов Илиев            за АУПВ № 107-1749/03.11.2017г.

До Марияна Ангелова Христова     за АУПВ № 107-1768/06.11.2017г.

До Марияна Ангелова Христова     за АУПВ № 107-1769/06.11.2017г.

До Камелия Вескова Пенкова         за АУПВ № 107-1803/08.11.2017г.

До Камелия Вескова Пенкова         за АУПВ № 107-1804/08.11.2017г.

До Камелия Вескова Пенкова         за АУПВ № 107-1805/08.11.2017г.

До Мартин Младенов Николов       за АУПВ № 107-1809/09.11.2017г.

До Пламен Христов Христов          за АУПВ № 107-1810/09.11.2017г.

До Николай Иванов Конов              за АУПВ № 107-1825/13.11.2017г.

До Калоян Петров Неделев              за АУПВ № 107-1826/14.11.2017г.

До Марина Димитрова Иванова     за АУПВ № 107-1827/14.11.2017г.

До Ивайло Цветанов Христов        за АУПВ № 107-1841/16.11.2017г.

До Ивайло Цветанов Христов        за АУПВ № 107-1842/16.11.2017г.

До Ивайло Цветанов Христов        за АУПВ № 107-1843/16.11.2017г.

До Ивайло Цветанов Христов        за АУПВ № 107-1844/16.11.2017г.

До Димитър Веничков Петев          за АУПВ № 107-1845/16.11.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:05.01.2018г.