СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-690/09.10.2017г.

923

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ-690/09.10.2017г.

 

 

До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1290/02.08.2017г.

До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1291/02.08.2017г.

До Олег Петров Георгиев                     за АУПВ № 107-1351/10.08.2017г.

До Олег Петров Георгиев                     за АУПВ № 107-1352/10.08.2017г.

До Венцеслава Божкова Шойкова       за АУПВ № 107-1364/14.08.2017г.

До Цанко Георгиев Николов                за АУПВ № 107-1369/15.08.2017г.

До Теменуга Цанкова Тодорова           за АУПВ № 107-1373/15.08.2017г.

До Бойко Косев Ботев                           за АУПВ № 107-1374/15.08.2017г.

До Георги Стефанов Георгиев             за АУПВ № 107-1382/16.08.2017г.

До Калин Весков Георгиев                   за АУПВ № 107-1383/16.08.2017г.

До Сашка Филипова Николчева          за АУПВ № 107-1384/16.08.2017г.

До Валерия Георгиева Орлешкова      за АУПВ № 107-1385/16.08.2017г.

До Радка Генова Георгиева-Асенова  за АУПВ № 107-1397/17.08.2017г.

До Цветелина Панайотова Иванова   за АУПВ № 107-1400/18.08.2017г.

До Мая Василева Хитова                     за АУПВ № 107-1401/18.08.2017г.

До Невяна Иванова Ненчева               за АУПВ № 107-1404/18.08.2017г.

До Михайл Методиев Илиев               за АУПВ № 107-1512/07.09.2017г.

До Михайл Методиев Илиев               за АУПВ № 107-1513/07.09.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  09.10.2017 г.