СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-635/04.10.2017г.

921

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ МДТ-635/04.10.2017г.

  

До Мая Миньо Гербавец                                      за АУПВ № 107-1302/03.08.2017г.

До Венцислав Бориславов Пецов                        за АУПВ № 107-1303/03.08.2017г.

До Венцислав Бориславов Пецов                        за АУПВ № 107-1304/03.08.2017г.

До Ася Филкова Филипова                                  за АУПВ № 107-1314/04.08.2017г.

До Ася Филкова Филипова                                  за АУПВ № 107-1315/04.08.2017г

До Иван Евгениев Енчев                                      за АУПВ № 107-1337/09.08.2017г.

До Иван Евгениев Енчев                                      за АУПВ № 107-1338/09.08.2017г.

До Джеляйдин Мухаремов Мустафов                 за АУПВ № 107-1340/09.08.2017г.

До Красимира Цветанова Петрова                      за АУПВ № 107-1354/10.08.2017г.

До Венцислав Иванчев Иванов                            за АУПВ № 107-1411/21.08.2017г.                                                                  

До Венцислав Иванчев Иванов                            за АУПВ № 107-1412/21.08.2017г.

До Владимир Валентинов Павлов                       за АУПВ № 107-1496/04.09.2017г.

                                          

                                  

                Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Виолина Мичева

Дата на поставяне: 04.10.2017 г.