СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-591/02.10.2017г.

972

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ МДТ-591/02.10.2017г.

 

До  Сашо Красимиров Свиленов            за АУПВ № 107-1164/13.07.2017г.

До  Георги Христов Цветков                  за АУПВ № 107-1194/19.07.2017г.

До  Георги Христов Цветков                  за АУПВ № 107-1195/19.07.2017г.

До  Георги Христов Цветков                  за АУПВ № 107-1196/19.07.2017г.

До Димитър Нинов Къчев                       за АУПВ № 107-1219/21.07.2017г.

До Димитър Нинов Къчев                       за АУПВ № 107-1220/21.07.2017г.

До Огнян Петков Владимиров                за АУПВ № 107-1221/21.07.2017г.

До Огнян Петков Владимиров                за АУПВ № 107-1222/21.07.2017г.

До Наско Николов Пенев                        за АУПВ № 107-1273/31.07.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  02.10.2017 г.