СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 585/31.01.2024г.

148

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ- 585/31.01.2024г.

 

 

До Любомир Илиянов Янков                             за АУПВ № 813/27.11.2023г.

До Любомир Илиянов Янков                             за АУПВ № 814/27.11.2023г.

До Любомир Илиянов Янков                             за АУПВ № 815/27.11.2023г.

До Любомир Илиянов Янков                             за АУПВ № 816/27.11.2023г.

До Олга Вътева                                                    за АУПВ № 821/28.11.2023г.

До Олга Вътева                                                    за АУПВ № 822/28.11.2023г.

До Виолета Георгиева Данчева                          за АУПВ № 832/30.11.2023г.

До Димитър Тодоров Пушкаров                        за АУПВ № 850/06.12.2023г.

До Кремена Димитрова Илиева                         за АУПВ № 863/11.12.2023г.

До Марина Христова Амуджева                        за АУПВ № 866/12.12.2023г.

До Нели Яворова Харизанова                            за АУПВ № 867/12.12.2023г.

До Никол Огнянова Батолска                             за АУПВ № 870/13.12.2023г.

До Стоил Валентинов Вътев                               за АУПВ № 883/19.12.2023г.

До Стоил Валентинов Вътев                               за АУПВ № 884/19.12.2023г.

 

 

                                               

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 31.01.2024г.