СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 51/04.01.2024г.

164

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 51/04.01.2024г.

 

 

До Васил Иванов Станчев                                    за АУПВ № 725/26.10.2023г.

До Дафинка Методиева Попова                          за АУПВ № 730/27.10.2023г.

До Димитър Александров Христов                     за АУПВ № 734/31.10.2023г.

До Красимир Романов Пелев                               за АУПВ № 745/03.11.2023г.

До Мариян Гюров Тошков                                   за АУПВ № 748/06.11.2023г.

До Лилия Цветанова Вачева                                за АУПВ № 752/07.11.2023г.

До Мартин Митков Коцев                                   за АУПВ № 820/28.11.2023г.

 

 

                                               

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 04.01.2024г.