СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4772/23.12.2021г.

1026

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ-4772/23.12.2021г.

 

 

До Драгомир Илиянов Иванов                             за АУПВ № 888/27.09.2021г.

До Лилия Тодорова Лилова                                  за АУПВ № 910/11.10.2021г.

До Найден Ангелов Ангелов                                за АУПВ № 915/13.10.2021г.

До Катя Миткова Христова                                  за АУПВ № 917/14.10.2021г.

До Мариан Георгиев Христов                              за АУПВ № 919/15.10.2021г.

До Петьо Венциславов Генов                               за АУПВ № 933/26.10.2021г.

До Петьо Венциславов Генов                               за АУПВ № 934/26.10.2021г.

До Моника Вангелова Костадинова                    за АУПВ № 940/28.10.2021г.

До Ивана Анева Алексиева                                  за АУПВ № 966/04.11.2021г.

До Бойко Любомиров Петров                              за АУПВ № 968/05.11.2021г.

До Иван Петков Велев                                          за АУПВ № 972/08.11.2021г.

До Пламен Христов Христов                               за АУПВ № 1032/22.11.2021г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 23.12.2021г.