СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-456/ 05.02.2018г.

1100

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ-456/ 05.02.2018г.

 

До Илиян Илиев Илиев                                           за АУПВ № 107-1884/23.11.2017г.

До Ивайло Николаев Драгушков                           за АУПВ № 107-1885/23.11.2017г.

До Тони Христов Симеонов                                   за АУПВ № 107-1938/05.12.2017г.

До Илиан Ивов Апостолов                                     за АУПВ № 107-1943/06.12.2017г.

До Йордан Колев Горанов                                      за АУПВ № 107-1944/06.12.2017г.

До Анна Бисерова Кирилова                                  за АУПВ № 107-1946/07.12.2017г.

До Жана Георгиева Цървулкова                            за АУПВ № 107-1956/11.12.2017г.

До Пламен Митков Пелов                                      за АУПВ № 107-1964/13.12.2017г.

До Николинка Величкова Петкова                        за АУПВ № 107-1975/15.12.2017г.

До Николинка Величкова Петкова                        за АУПВ № 107-1976/15.12.2017г.

До Бинка Шибилева Мутафова                              за АУПВ № 107-1981/18.12.2017г.

До Красимир Кирилов Цончев                               за АУПВ № 107-1989/19.12.2017г.

До Красимир Кирилов Цончев                               за АУПВ № 107-1990/19.12.2017г.

До Красимир Кирилов Цончев                               за АУПВ № 107-1991/19.12.2017г.

            До Промишлено Строителство-Холдинг ЕАД     за АУПВ № 107-90/12.01.2018г

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Виолина Мичева

Дата на поставяне: 05.02.2018г.