СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 434 /03.02.2022г.

909

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 434 /03.02.2022г.

 

 

До Петър Любомиров Петров                           за АУПВ № 107-827/18.08.2021г.

До Петър Любомиров Петров                           за АУПВ № 107-828/18.08.2021г.

До Филип Николаев Шишков                           за АУПВ № 107-973/09.11.2021г.

До Филип Николаев Шишков                           за АУПВ № 107-974/09.11.2021г.

До Рашко Вълчев Григоров                               за АУПВ № 107-995/15.11.2021г.

До Рашко Вълчев Григоров                               за АУПВ № 107-996/15.11.2021г.

До Борислав Йорданов Борисов                       за АУПВ № 107-1010/18.11.2021г.

До Борислав Йорданов Борисов                       за АУПВ № 107-1011/18.11.2021г.

До Петрушка Василева Алексиева                   за АУПВ № 107-1021/19.11.2021г.

До Соня Вълкова Иванова - Духлевска            за АУПВ № 107-1038/24.11.2021г.

До Соня Вълкова Иванова - Духлевска            за АУПВ № 107-1039/24.11.2021г.

До Соня Вълкова Иванова - Духлевска            за АУПВ № 107-1040/24.11.2021г.

До Орлин Илиев Дочев                                      за АУПВ № 107-1054/29.11.2021г.

До Владимир Емилев Попов                             за АУПВ № 107-1066/01.12.2021г.

До Владимир Емилев Попов                             за АУПВ № 107-1067/01.12.2021г.

До Владимир Емилев Попов                             за АУПВ № 107-1068/01.12.2021г.

До Поля Христова Серафимова                        за АУПВ № 107-1073/02.12.2021г.

До Поля Христова Серафимова                        за АУПВ № 107-1074/02.12.2021г.

До Томаш Николаев Тонов                               за АУПВ № 107-1083/06.12.2021г.

До Томаш Николаев Тонов                               за АУПВ № 107-1084/06.12.2021г.

До Томаш Николаев Тонов                               за АУПВ № 107-1085/06.12.2021г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 03.02.2022г.