СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4307 /18.11.2021г.

997

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 4307 /18.11.2021г.

 

 

До „Ивекс“ ООД                                             за АУПВ № 107-636/04.06.2021г.

До „Геопроект Плевен“ ЕООД                      за АУПВ № 107-639/07.06.2021г.

До „БГ-инвестконсулт 2008“ ЕООД             за АУПВ № 107-650/10.06.2021г.

До ЕТ „Росица Костова“                                за АУПВ № 107-656/14.06.2021г.

До „Вива агротекс“ ЕООД                             за АУПВ № 107-659/15.06.2021г.

До Калоян Валентинов Събев                       за АУПВ № 107-690/25.06.2021г.

До Катя Тодорова Атанасова                        за АУПВ № 107-702/28.06.2021г.

До Катя Тодорова Атанасова                        за АУПВ № 107-703/28.06.2021г.

До Магдалена Христофорова Велева           за АУПВ № 107-708/29.06.2021г.

До Магдалена Христофорова Велева           за АУПВ № 107-709/29.06.2021г.

До Милан Събев Николов                             за АУПВ № 107-720/01.07.2021г.

До Милан Събев Николов                             за АУПВ № 107-721/01.07.2021г.

До Лора Андрьошева Генчева                       за АУПВ № 107-758/13.07.2021г.

До Христо Славчев Студенков                      за АУПВ № 107-759/14.07.2021г.

До Христо Славчев Студенков                      за АУПВ № 107-760/14.07.2021г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 18.11.2021г.