СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4256 /01.12.2021г.

1045

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 4256 /01.12.2021г.

 

 

 

До „Бейк трейдинг“ ЕООД                             за АУПВ № DT000028/30.07.2021г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 4 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите : Огнян Иванов

 

 

Дата на поставяне: 01.12.2021