СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4041/26.10.2021г.

1033

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК №  МДТ-4041/26.10.2021г.

 

 

До Елена Христова Стоянова                               за АУПВ № 779/16.07.2021г.

До Евгени Андреев Лачев                                     за АУПВ № 792/26.07.2021г.

До Евгени Андреев Лачев                                     за АУПВ № 793/26.07.2021г.

До Соня Стефанова Дилчовска                            за АУПВ № 802/02.08.2021г.

До Петър Стойнов Гетов                                       за АУПВ № 858/09.09.2021г.

До Соня Александрова Гебхардт                         за АУПВ № 860/10.09.2021г.

До Соня Александрова Гебхардт                         за АУПВ № 861/10.09.2021г.

До Петко Илиев Борисов                                      за АУПВ № 878/20.09.2021г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 26.10.2021г.