СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4016/17.09.2019г.

232

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ-4016/17.09.2019г.

 

 

До Пепа Борисова Фердинандова                       за АУПВ № 107-806/14.06.2019г.

До Пепа Борисова Фердинандова                       за АУПВ № 107-807/14.06.2019г.

До Пенка Манасиева Папуркова                         за АУПВ № 107-860/24.06.2019г.

До Пенка Манасиева Папуркова                         за АУПВ № 107-861/24.06.2019г.

До Росица Александрова Кожухарова                за АУПВ № 107-865/25.06.2019г.

До Милен Руменов Маринов                               за АУПВ № 107-898/05.07.2019г.

До Милчо Дешов Бърковски                               за АУПВ № 107-903/08.07.2019г.

До Милена Кръстева Мушакова                         за АУПВ № 107-910/10.07.2019г.

До Зоя Николаева Начева                                    за АУПВ № 107-911/10.07.2019г.

До Зоя Николаева Начева                                    за АУПВ № 107-912/10.07.2019г.

До Зоя Николаева Начева                                    за АУПВ № 107-913/10.07.2019г.

До Йонета Цветанова Петкова                            за АУПВ № 107-916/11.07.2019г.

До Йонета Цветанова Петкова                            за АУПВ № 107-917/11.07.2019г.

До Ангел Георгиев Ангелов                                за АУПВ № 107-925/15.07.2019г.

До Ивайло Богомилов Радулов                           за АУПВ № 107-933/17.07.2019г.

До Ива Хариева Цветанова                                  за АУПВ № 107-958/23.07.2019г.

До Йоана Валентинова Дилова                           за АУПВ № 107-959/23.07.2019г.

До Ярослав Георгиев Георгиев                            за АУПВ № 107-967/24.07.2019г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 17.09.2019 г.