СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -3576 /16.08.2019г.

215

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ -3576 /16.08.2019г.

 

 

До Стела Ангелова Пенкова за АУПВ № 107-738/04.06.2019г.

До Мирослава Даринова Димитрова за АУПВ № 107-743/05.06.2019г.

До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-754/06.06.2019г.

До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-755/06.06.2019г.

До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-756/06.06.2019г.

До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-757/06.06.2019г.

До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-758/06.06.2019г.

До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-759/06.06.2019г.

До Нина Божикова Тодороваза АУПВ № 107-765/06.06.2019г.

До Струмен Лилянов Станчевза АУПВ № 107-810/14.06.2019г.

До Сергей Бончев Боневза АУПВ № 107-811/14.05.2019г.

До Михаел Симеонов Янчевза АУПВ № 107-839/20.06.2019г.

До Михаел Симеонов Янчевза АУПВ № 107-840/20.06.2019г.

До Марио Иванов Асенов за АУПВ № 107-851/21.06.2019г.

До Мирослав Драгомиров Иванов за АУПВ № 107-867/26.06.2019г.

До Александър Славчев Димитров за АУПВ № 107-872/27.06.2019г.

До Екатерина Пламенова Димитроваза АУПВ № 107-884/28.06.2019г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 16.08.2019г.