СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3429/07.09.2021г.

1086

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК №  МДТ-3429/07.09.2021г.

 

 

До Маргарита Пенева Тихова                              за АУПВ № 716/30.06.2021г.

До Мирослав Маринов Маринов                         за АУПВ № 722/01.07.2021г.

До Николай Стаменов Николов                           за АУПВ № 728/05.07.2021г.

До Стефан Георгиев Ангелов                               за АУПВ № 742/09.07.2021г.

До Мадлена Атанасова Стефанова                      за АУПВ № 746/12.07.2021г.

До Мадлена Атанасова Стефанова                      за АУПВ № 747/12.07.2021г.

До Жанета Крикор Георгиева                              за АУПВ № 755/13.07.2021г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 07.09.2021г.