СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3255 /25.09.2023г.

268

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 3255 /25.09.2023г.

 

 

До Антоанета Петрова Януцеваза АУПВ № 107-536/07.06.2023г.

До Ангел Недялков Недялков за АУПВ № 107-539/09.06.2023г.

До Евгения Христова Христоваза АУПВ № 107-541/12.06.2023г.

До Габриела Венциславова Кузмановза АУПВ № 107-570/27.06.2023г.

До Габриела Венциславова Кузмановза АУПВ № 107-571/27.06.2023г.

До Габриела Венциславова Кузмановза АУПВ № 107-572/27.06.2023г.

До Габриела Венциславова Кузмановза АУПВ № 107-573/27.06.2023г.

До Снежа Йотова Ячеваза АУПВ № 107-578/29.06.2023г.

До Саша Стаменовза АУПВ № 107-582/30.06.2023г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 25.09.2023г.