СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3254 /25.09.2023г.

291

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 3254 /25.09.2023г.

 

 

До „КАМУРА“ ЕООДза АУПВ № 107-470/16.05.2023г.

До Надя Александрова Димитроваза АУПВ № 107-378/17.05.2023г.

До Емил Асенов Димитровза АУПВ № 107-475/17.05.2023г.

До „ДЪГА“ ЕООДза АУПВ № 107-485/19.05.2023г.

До „ДЪГА“ ЕООДза АУПВ № 107-486/19.05.2023г.

До Десислава Димитрова Стоеваза АУПВ № 107-493/26.05.2023г.

До Десислава Димитрова Стоеваза АУПВ № 107-494/26.05.2023г.

До Детелина Величкова Андреевсказа АУПВ № 107-531/05.06.2023г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 25.09.2023г.