СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3003/04.08.2021г.

1038

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ-3003/04.08.2021г.

 

До "ХИДРОМАТ" ЕООД                                      за АУПВ № 618/31.05.2021г.

До "ХИДРОМАТ" ЕООД                                      за АУПВ № 619/31.05.2021г.

До ЕТ "БИАНА ПЕТРОВА - БИАНКА"             за АУПВ № 638/04.06.2021г.

До "ПЕРУН - 59" ЕООД                                        за АУПВ № 641/07.06.2021г.

До "СТРОЙИНВЕСТ-2008" ЕООД                      за АУПВ № 651/10.06.2021г.

До АГРО СИЛВИ ГРУП ЕООД                           за АУПВ № 655/11.06.2021г.

До ЕТ "ЗЛАТЕН ЛЕВ-Р - РУМЕН ПЕТКОВ"    за АУПВ № 660/15.06.2021г.

До Веселин Величков Петков                              за АУПВ № 707/28.06.2021г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 04.08.2021г.